Privacy Statement

Privacyverklaring FinChamps.com

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://www.FinChamps.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Natuurlijk handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Toestemming
Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van FinChamps.com. Door akkoord te gaan met onze privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in de privacyverklaring hebben opgenomen. Uiteraard mag u te allen tijde uw toestemming weer intrekken. Door akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in de algemene leveringsvoorwaarden hebben opgenomen. Door akkoord te gaan met het ontvangen van onze nieuwsbrieven sturen wij u periodiek nieuwsbrieven. Uiteraard mag u te allen tijde uw toestemming weer intrekken

Vragen en/of klachten
Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten heeft over de privacy voorwaarden van FinChamps.com en/of specifiek www.avgadviesbureau.nl, kunt u ons benaderen via email. Ons emailadres is info@FinChamps.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons) gegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam en tussenvoegsels contactpersoon
 • Naam bedrijf/organisatie
 • Adres, postcode en plaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • IBAN nummer
 • IP adressen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens
FinChamps.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • FinChamps.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • FinChamps.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
FinChamps.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens worden bewaard conform onderstaande tabel.

Categorie Persoonsgegevens – Bewaartermijn na afloop overeenkomst
Doel opslag persoonsgegevens
Personalia – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact
Adres – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact
Emailadres – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact
Telefoonnummer e/o Faxnummer – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact
IP adres – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact
KvK-, BTW-, en IBAN nummer – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact
IP adres – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact
Gegevens over uw activiteiten op onze website – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact
Username en password – 7 jaar Overeenkomst/klantcontact

Verstrekking (persoons)gegevens aan derden
FinChamps.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit omvat tenminste de hosting leverancier, de webdesigner en het accountantskantoor, welke een eigen privacyverklaring hanteren. Met de hostingleverancier, de webdesigner en het administratiekantoor zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten waarin is vastgelegd dat zij aan de nieuwe privacywetgeving AVG voldoen.

Uw rechten als betrokkene
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FinChamps.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@FinChamps.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

Beveiliging
FinChamps.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt steeds vaker toegepast. Dat u gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@FinChamps.com

Monitoren website gedrag en cookies
FinChamps.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FinChamps.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u dan over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar

Aanpassingen Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is van januari 2021. Wij behoudens ons het recht voor deze privacy-verklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website https://www.FinChamps.com worden gepubliceerd.

Contactgegevens
FinChamps B.V.
Kamerlingh Onnesweg 2
3316 GL Dordrecht
info@FinChamps.com