Releasebericht CaseControl 23 november 2021

  1. Omdat de knop “Akkoord vragen” in de workflows vooral gebruikt wordt voor brief- en emailacties die beoordeeld of aangepast moeten worden alvorens ze de deur uit kunnen, is deze nu optioneel gemaakt. In de Codetabellen > Workflow actie kan deze knop nu aan- en uitgeschakeld worden. Standaard staat deze op “Uit” dus denk er aan deze in te schakelen voor de acties waar dit gewenst is.
  2. Alle log-in pogingen worden nu geregistreerd op administrator niveau, waarbij IP-adressen, datum en tijd en machine-informatie van de inlogger vastgelegd worden. Doel in frauduleuze inlogpogingen zo beter op te kunnen sporen.
  3. Brieven, emails en andere correspondentie stukken kunnen nu als concept worden opgeslagen, zodat ze later afgerond en verzonden kunnen worden.
  4. Er is in de workflow acties een nieuw type actie toegevoegd “Log taak”. Deze schrijft alleen een log in het logboek, en voert verder geen actie uit. Is bedoeld om in het logboek bepaalde statussen op te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld “Workflow is gestart” etc.
  5. Documenten die in de documentenmap van een dossier staan kunnen nu aan een email worden gekoppeld. Daartoe is een nieuwe dropdown aan het email scherm toegevoegd waarmee de documenten uit de documentenmap van het dossier geselecteerd kunnen worden.
  6. Brieven en andere templates kunnen nu direct in de documentenfolder als PDF worden opgeslagen, zonder dat ze eerste geprint hoeven te worden. Hiermee wordt het dus gemakkelijk om bijvoorbeeld een brief aan te maken en deze aan een emailbericht te koppelen.
  7. Bulkfunctionaliteit. Deze dient om massaal dossiers van workflow te laten wijzigen, of om alle dossiers van een bepaalde opdrachtgever te sluiten, of om voor alle debiteuren die aan bepaalde criteria voldoen een extra email actie in te plannen etc. etc. Op de eerste pagina worden de criteria ingevuld, en op de tweede pagina worden de resultaten getoond en kan de  gewenste actie worden gekozen.
  8. Er is een nieuwe dynamische tabel toegevoegd die alleen de onbetaalde facturen toont, en zonder rente of incassokosten. De naam van de nieuwe tabel is {{misc.case_original_claims_unpaid}}.

Opgeloste bugs en kleinere verbeteringen:

-in de dynamisch velden voor de correspondentie sjablonen zijn nu ook weekdagen toegevoegd.

-in de SMS-templates is nu alle HTML-opmaak verwijderd omdat dit soms voor problemen zorgde.
-bij het voortijdig verlaten van de wizard “Nieuw dossier” krijgt u  nu een waarschuwing zodat ingevoerde data niet per ongeluk verloren kan gaan.

-de achtergrond kleur van afgeronde acties en afgeronde workflows verandert nu van kleur zodat meteen duidelijk wordt welke actie en flows nog actief zijn.

-in de tekst editor van de sjablonen zijn nu de opties om een lettertype en lettergrootte te kunnen kiezen verwijderd omdat dit verwarring opleverde met de bovenliggende set opties om dit in te stellen. Dus nu is alles eenduidig.
-ten einde te voorkomen dat frauduleuze code via de upload functie de werking van CaseControl zou kunnen belemmeren zijn alleen files van de types jpeg, jpg, png, bmp, gif, doc, pdf, docx, txt, zip, xlsx, en xls nog toegestaan.

-een probleem met vreemde tekens die alle acties uit een bestaande workflow konden verwijderen is opgelost.

-bij het aanmaken van een nieuwe particuliere debiteur ontbrak het veld “Tussenvoegsel” in het naamblok. Deze is nu toegevoegd.

-in de tegel “Vorderingen” werden tot nu toe de bedragen van de facturen afgerond. Op verzoek van verschillende gebruikers worden nu ook de bedragen achter de komma getoond.
-het ophalen van KvK-informatie bij het aanmaken van een nieuwe debiteur leverde soms problemen op. Is nu opgelost.